En menighed med fokus på unge

pink lineTILSIDESÆTTELSE AF DE UNGES ÅNDELIGE BEHOV HAR I HØJ GRAD SKADET SANDHEDENS SAG … ER IKKE ARBEJDET FOR DE UNGE INDEN FOR VORT LANDS GRÆNSER ET AF VORE VÆSENTLIGSTE MISSIONSOMRÅDER? DET ER ET ARBEJDE, DER KRÆVER SÆRLIG FINFØLELSE, OPMÆRKSOMHED OG OPRIGTIG BØN OM HIMMELSK VISDOM. 
(ELLEN WHITE, GOSPEL WORKERS, S. 207,2-3)

De unge har brug for menigheden, og menigheden har brug for de unge. Ungdomsårene er kendetegnet ved forandring – på det fysiske, psykiske, sociale og økonomiske plan, såvel som på det åndelige plan. Samfundsudviklingen er medvirkende til, at denne livsfase i dag fylder mere og vægtes tungere end nogensinde før. 

De unge er underlagt forandring, men de er i allerhøjeste grad også med til at forme verden omkring sig. De er dynamiske, kreative, innovative og har potentiale til at udrette store ting. Mange af historiens åndelige vækkelser og reformationer er udsprunget hos unge mennesker. Det var ikke  uden grund, at Jesus udvalgte unge mennesker som disciple. 

I lyset af hvor vigtige de unge er for menigheden, er det foruroligende, at vi mister over halvdelen af dem. Det er et tal, som desværre er for opadgående i adventistmenigheder overalt på jorden.

I det store hele forlader de unge menigheden af relationelle og ikke af dogmatiske årsager. Menigheder, hvor unge trives, hvor de føler sig hjemme og får lov til at spille en aktiv rolle i udformningen af menighedsliv, vision og mission, er kendetegnede ved engagement og passion; menigheder, der inkluderer de unge, har de bedste forudsætninger for at nå det moderne samfund med det evige evangelium om Jesus Kristus (Åb 14,6-12).

CHURCH OF REFUGE (CORe) MENIGHED

De gammeltestamentlige tilflugtsbyer fungerer som illustration til rammerne for CORe konceptet (5 Mos 19,1-13, og 4 Mos 35,6-15). CORe menigheder bygger på de samme principper som tilflugtsbyerne blot med det formål at skabe et trygt miljø, hvor unge trives. 

En CORe menighed er et trosfællesskab, der bevidst skaber et frirum for alle. CORe menigheder er bevidste
om de unge og sikrer, at unge føler sig beskyttede, at de er værdsatte, og at de kan blive involverede. CORe tager Jesu befaling om at gøre mennesker til disciple alvorligt (Matt 28,16-20). Hovedformålet er at fremelske og styrke ægte efterfølgelse af Jesus. En CORe menighed er et fællesskab med fokus på mission, hvor den enkelte kan føle sig tryg og dog udfordret, hvor menighedens medlemmer vokser og styrkes i troen. CORe i Adventistkirken i Europa er en del af et
større samarbejde mellem Center of Youth Evangelism på Andrews University og på tværs af landegrænser. Dette samarbejde har til formål at udvikle nye ideer, strategier og ressourcer, der kan understøtte arbejdet i de europæiske menigheder.

GUDS FAMILIE

Vi tror på en Gud, der værdsætter fællesskabet – en Gud, der selv er et fællesskab: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Bibelen bruger familieterminologi, når den skal beskrive Gud. Ved skabelsen erklærede Gud, at det ikke er godt for mennesket at være alene; som mennesker har vi ansvar for hinanden. 

Menigheden består af Guds børn, Jesu efterfølgere. Guds familie, menigheden, er et omsorgsfuldt og kærligt fællesskab, hvor vi sammen hjælper hinanden med at nå vores fulde potentiale i Kristus. I menigheden skabes disciple.