SÅ I VIL GERNE VÆRE EN CORe MENIGHED?

5 SKRIDT PÅ VEJEN

1. TAG KONTAKT TIL LANDSUNGDOMSLEDEREN I DIN UNION

Landsungdomslederen har overblik over, hvordan jeres menighed kan få glæde af CORe konceptet. I kan tale
om de behov, muligheder og udfordringer, som jeres menighed specifikt står overfor. Landsungdomslederen i unionen har mulighed for at vurdere jeres særlige situation.

2. DRØFT SAGEN I BESTYRELSEN

Et godt udgangspunkt er at bede landsungdomslederen om at forelægge konceptet for menighedsbestyrelsen. Inden resten af menigheden introduceres til CORe, må bestyrelsen se behovet og være  enige om, at det er den vej, de ønsker, at menigheden skal gå. Implementering af CORe værdierne berører jo trods alt alle områder af menighedslivet.

Landsungdomslederen fremsender informationsmateriale inden mødet, således at alle bestyrelsesmedlemmer
på forhånd kan sætte sig ind i det. Efter mødet er det en god idé at give bestyrelsen tid til at gennemse materialet endnu engang. Det er vigtigt, at hele menighedsbestyrelsen er parat til den omstilling, det kræver at blive en CORe menighed. Ikke at denne omstilling nødvendigvis kræver, at der iværksættes en hel masse nye projekter, men snarere at omstillingen kræver en ny måde at tænke på. CORe rammerne tjener som en ”værktøjskasse” til at arbejde langt mere målrettet med unge.

3. INTRODUCER MENIGHEDEN FOR CORe

Hvis bestyrelsen er enig om, at jeres menighed skal være en CORe menighed, skal idéen præsenteres for menighedens medlemmer. Sæt en dag af til præsentation og drøftelse i menigheden, hvor unionens landsungdomsleder sammen med lokale menighedsledere introducerer menigheden for konceptet og rammerne, og hvor menighedens medlemmer får mulighed for at stille spørgsmål og udtrykke eventuelle
bekymringer.

4. IMPLEMENTERING AF CORe PRINCIPPERNE

Det næste vigtige skridt er implementeringen af CORe principperne. Alle menigheder er unikke – ingen er ens. Det bedste, man i første omgang kan gøre, er at sætte tid af ved hvert bestyrelsesmøde til at drøfte en CORe værdi. Da der er 12 principper, vil det tage et år eller to at gennemgå alle principper og drøfte, hvordan de hver især skal implementeres i jeres menighed. Træningsmanualen er indrettet således, at andagten naturligt lægger op til denne drøftelse.

Idet I drøfter de enkelte CORe principper, vil I nok blive forbavsede over, hvor meget af dette I rent faktisk allerede gør. Samtidig vil I få øjnene op for, hvordan hvert enkelt princip kan implementeres endnu mere i jeres menighed. Det er vigtigt, at implementeringen af principperne italesættes, så unge mennesker får et klart billede af, hvad de kan forvente sig af en CORe menighed. 

Vær opmærksom på, når disse principper implementeres, at de unge i menigheden ikke bliver et projekt. De bør være involverede i processen fra begyndelsen. Når en menighed implementerer disse tolv principper, er det væsentligt, at der er tydelig kommunikation omkring dem. Når der undervises i disse CORe principper, skal det være tydeligt over for de unge, hvad de kan forvente fra en CORe menighed.

5. ÅRLIG EVALUERING

Ved at indtræde i CORe netværket sender jeres menighed et stærkt signal både til de unge og til resten af landets menigheder. I signalerer, at jeres menighed tror på og prioriterer unge. For at følge op på og  understøtte implementeringen af principperne i de enkelte menigheder får I en årlig tjekliste. Den er ikke tænkt som en kontrol af, om I lever op til CORe værdierne, men som en anledning til at evaluere jeres praksis, og så hjælper den ungdomsafdelingen med også at evaluere CORe rammerne, så de fortsat møder de enkelte menigheders aktuelle behov.