VÆRDIGRUNDLAGET:

AT GØRE MENNESKER TIL JESU DISCIPLE

Kristus sagde, at hans efterfølgere skulle gøre mennesker til disciple. Det er ikke bare en af menighedens mange funktioner – det er det, vi er her for! Ægte holistisk discipelskab indbefatter andet og mere end bare at forkynde evangeliet. Idet vi følger Jesu eget eksempel, er vi som menighed kaldet til fokusere på fire områder inden for discipelskab.

RELATIONER

Jesus havde et personligt forhold til hver eneste discipel. Sammen rejste de rundt og lærte både ham og hinanden bedre at kende. Hvis vi skal skabe disciple, må relationer være i fokus gennem gensidig accept, løbende kontakt og regelmæssigt samvær.

ÅNDELIG VÆKST

Jesus prioriterede disciplenes åndelige vækst. Han bad med dem, styrkede udviklingen af en personlig tro hos dem og udfordrede deres tankegang. På samme måde må den åndelige vækst være i fokus hos os: gudstjeneste og tilbedelse må føles relevant , troen må styrkes, og vi må udfordre hinanden til at tænke over og opdage nye aspekter af troen.

MISSION

Jesus indførte sine disciple i missionsarbejdet. Først sendte han dem ud i en kortere periode, og siden lod han dem vie deres liv til tjeneste, mission og indvielse af nye disciple. Ægte disciple har fokus på missionen. De bør være engagerede i tjeneste for andre, de skal være hinandens sparringspartnere, og de skal lære, hvordan de kan vidne om deres tro.

UDRUSTNING

Jesus sendte sine disciple ud, men ikke før de var rustede til opgaven. Han gav dem magt til at flytte bjerge og Ånden til trøst. Han bad for dem uden ophør. Disciple må udrustes. De må udrustes til at påtage sig lederansvar gennem undervisning og praktisk oplæring, de må bemyndiges til at tage ejerskab og dele visionen, og sidst men ikke mindst må vi uden ophør
bede om Guds kraft.

Screenshot 10182015 032814 PM