12. Bøn

CORe menigheder beder for deres unge.

Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er. (Jak 5,16)

Bibeltekster

1 Mos 24,12-16 (Øjeblikkeligt svar)

2 Mos 32,30-35 (Forbøn)

Dan 3,13-18 (Forventning om svar)

Mark 1,35-39 (Jesus bad)

Bøn danner basis for vores forhold til Gud. Ellen White beskriver bøn som at ’åbne sit hjerte for Gud som for en ven.’ I bønnen påkalder vi Guds kraft, og når vi beder for hinanden, åbner vi også op for, at Gud forandrer vores indstilling til dem, som vi beder for.

CORe menigheder ved hvilken magt, der er i bønnen. Aktivt og målrettet beder de for hver eneste af de unge. De beder for forholdet mellem menigheden og de unge. De beder for menighedens mission. De beder om, at de unge må få Guds kraft og blive udrustet til arbejdet. På denne måde giver de Gud mulighed for at arbejde i de unge menneskers liv, og samtidigt åbner de op for, at de selv må blive bedre til at acceptere, tjene og udvise omsorg over for de unge.

CORe menigheder kender værdien af bøn og sætter menighedsmedlemmer til at bede.

CORe menigheder beder for deres unge.

Andagt

Af Nathan Stickland, Storbritanien

Selvfølgelig skal menigheden og menighedens medlemmer bede, men dette CORe princip fokuserer på en særlig slags bøn, nemlig forbøn; en menighed, som beder målrettet og åbent for sine unge, viser sin omsorg og kærlighed for denne gruppe viser, ved eksemplets magt, hvor vigtig bøn er.

I sin bog ‘Why our teenagers leave the church’ (hvorfor vore teenagere forlader menigheden), påstår Roger Dudley, at der er 8 faktorer, der spiller en rolle for om unge forbliver i menigheden. En af disse er, at de ’regelmæssigt beder selv.’

Det påstås at Albert Einstein, da han blev spurgt om, hvordan man opdrager sunde, ansvarlige børn, skulle have sagt: ’Tre ting: eksempel, eksempel, eksempel.’

Hvad enten citatet nu kan tilskrives Einstein eller ej, er der noget om det. Når vi, der følger Jesus, åbent beder for hinanden, giver vi udtryk for vores kærlighed og omsorg for andre og lærer de unge vigtigheden af regelmæssig bøn.

En CORe menighed beder for sine unge og giver dermed de unge et levende eksempel på, hvor væsentlig bøn er, og hvor meget de unge betyder for menigheden.

Hvad ville der ske i jeres menighed, hvis I tog princippet med at bed åbent og inderligt, for og med de unge, til jer?

Diskussion

 • Hvem beder du/I for?
 • Hvorfor burde I bede for jeres unge?
 • Hvordan kommer bøn i praksis til udtryk i det liv, som vi lever?
 • Hvad er forskellen på at tro på Gud og at tro på bøn?
 • Hvordan hænger bøn sammen med andre aspekter af det åndelige liv?
 • Hvordan har andres bøn påvirket dig og dit liv?

Overvejelser vedrørende implementering

 • Hvad gør vi allerede for at sikre, at der bedes for de unge?
 • Er der noget i vores menighedskultur, der skal forandres, for at bøn kan få mere plads i menighedslivet?
 • Kan vi implementere mindst 3 af nedenstående forslag?
 • Hvad er det realistisk, at vi kan gøre i løbet af de næste 12 måneder, for at få flere til aktivt at bede for de unge i menigheden?

Forslag til implementering

 • Lav en bønneliste.
 • Udpeg en ansvarlig for bøn i menigheden.
 • Fastlæg et mål og en tidsplan i samarbejde med den ansvarlige for bøn og del planen med menigheden.
 • Sigt efter at få de ældre aktivt involveret i at bede for det unge.
 • Giv jævnligt oplysninger i menigheden om, hvad der sker mht. bøn/forbøn i menigheden.
 • Tilskynd de unge til at bede for de ældre.
 • Arranger en ’bede’workshop (Se ressourcerne på CORe hjemmesiden)
 • Sæt fokus på bønnens relationelle aspekter.

 

En bønnestrategi for CORe menigheder 443 kb download
Connection by Steve Chase External link