Åtagande

Församlingen åtar sig att förbli i kontakt med varje person som har tagit en paus från aktiv församlingsgemenskap, oavsett anledning.

En fristadsförsamling bedömer sin förmåga att bevara medlemmar, med tanke på alla unga människor som har kontakt med församlingen. Detta fordrar noggrann genomgång av alla förteckningar, notering av frånvarande medlemmar och kartläggning av församlingen enligt följande:

kärnmedlemmar,
engagerade medlemmar,
den stora massan av medlemmar,
medlemmar i utkanten,
inaktiva medlemmar.


Bedömningen av situationen ska följas av avsiktliga steg att ta itu med situationen. Detta innefattar rekrytering och träning av team av frivilliga som återknyter kontakten med dem som avbrutit sin församlingsgemenskap.

När man tar itu med situationen kan följande viktiga punkter ingå:

  1. Skapa en utförlig lista med alla ungdomar i utkanten eller inaktiva ungdomar.
  2. Tala med alla ungdomar som inte deltar och bjud in dem till sociala aktiviteter. (Var uppmärksam på trasiga relationer.)
  3. Starta med omtanke och finkänslighet en grupp frivilliga som besöker inaktiva unga.
  4. Upprätta ett årligt tremånaders program med särskilt tanke att återanknyta till ungdomar som återvänder. Dessa tre månader skulle innefatta träning av församlingen så att de kan vara vänliga och varma mot återvändande ungdomar, en årlig "återträff-sabbat" och ett system för att engagera återvändande unga människor i församlingslivet.
  5. Organisera ett mentorprogram för ungdomar - varje återvändande ungdom skulle förenas med en etablerad troende som kan hjälpa dem.