Vision

Församlingen inkluderar avsiktligt unga människor i utvecklandet och den pågående utvärderingen av sina mål och sin vision, och alla unga människor är medvetna om visionen.

En fristadsförsamling har utvecklat eller håller på att utveckla en mission och en vision för det lokala samhället. En fristadsförsamling ser sina ungdomar som en integrerad del av församlingen och söker därför aktivt att inkludera sina unga i sin vision och mission. Församlingen kommunicerar denna vision klart till sina unga genom att dela med sig av den och ber om delaktighet under det att den utvecklas och utvärderar den regelbundet tillsammans med sina ungdomar.

Utveckling av visionen

I utvecklandet av församlingens mission och vision ber församlingens ledare aktivt om de ungas synpunkter. Detta kan göras antingen genom att de unga är delaktiga i kommittén som arbetar med visionen eller genom en särskild samling med de unga. Unga människor ses som en nödvändig grupp som behöver äga församlingens vision.

Utvärdering av vision och program

Ledarskapet stödjer aktivt de unga i utvärderingen av de olika program församlingen erbjuder. Detta kan ske antingen genom en undersökning eller ett direkt samtal med ungdomarna. Ledarskapet åtar sig att ta dessa kommentarer på allvar.

Genom hela processen är en fristadsförsamling fullständigt medveten om att, beroende på stadierna i trosutveckling, de unga kan vara mer eller mindre involverade i församlingens vision eller i utvecklandet av visionen. Oavsett vilken respons de unga ger, ska ledarskapet fortsätta uthålligt i sitt åtagande att engagera unga människor i församlingens vision.